Hizmetlerimiz

İş Hukuku

İşçinin çalışma koşullarını, hak ettiği ücretleri, işçi sendikalarını, bu hususta kurulmuş olan vakıf ve dernekleri ve işçi ile işveren arasındaki hukuk kurallarının tamamını kapsamakta olan bir hukuk dalıdır. Karma bir hukuk dalı olan iş hukuku, işçi ile işveren arasında akdedilen iş sözleşmesi ile özel hukuk kapsamına girmekteyse de emredici hükümlerin bulunması sebebiyle kamu hukuku çerçevesinde de değerlendirilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenleme altına alınmış olup yaşanan uyuşmazlıklar ise iş mahkemelerinde görülmektedir.

SENDİKA HUKUKU
İşçi veya işverenlerin örgütlenerek oluşturduğu tamamen bağımsız ve siyasetten uzak olan yapılara sendika denmektedir. Söz konusu yapı altında aynı tarafta yer alan kişiler, birbirlerinden destek alabilmekte ve haklarını savunurken dayanışma güdüsüyle hareket edebilmektedir. Sendika hukuku; sendikaların kurulmasından, sendikalara üyeliğe ve sendikaların taraf olduğu başta toplu iş sözleşmeleri olmak üzere bütün hukuki ilişkilere ilişkin kurallar ve düzenlemeler içeren hukuk dalıdır.

EYT ve HİZMET TESPİTİ
Hizmet tespit davası; sigorta girişleri kuruma bildirilmeyen ya da eksik bildirilen, sigortasız çalıştırılan, sürekli çalışmasına rağmen işe giriş çıkış yaptırılan işçilerin işverenine karşı açabileceği bir davadır. Hizmet tespit davasının pozitif hukuktaki yasal dayanağını 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesinin 9. fıkrası oluşturmaktadır. İlgili maddenin fıkrası ise şu şekildedir: “Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır” hükmündedir.